Popvisie Rotterdam

Popvisie

Hij is er dan de popvisie! Hij is in zijn geheel hier te lezen.

We zijn natuurlijk blij dat hij er is en dat wethouder Laan er zich van bewust is dat Rotterdam een podium van het formaat Nighttown moet hebben.

 

  1. Popvisie?

Een visie zou een blik moeten zijn op de toekomst van de popsector en inzicht geven over welke maatregelen er genomen moeten worden om de gewenste toekomstige situatie te bereiken. Deze popvisie is nou niet het meeslepende verhaal over een mooie toekomst voor de Rotterdamse Popsector. Eigenlijk gaat het helemaal niet over de ‘sector’ maar voornamelijk over het grootstedelijke podium wat er mist. In de paar regels die er wel aan de sector worden besteed gaan voornamelijk over mogelijkheden tot optreden. De popsector beslaat echter een veelheid aan andere activiteiten die allemaal belangrijk zijn voor een lokale muziekindustrie. Deze popvisie is van wethouder Laan die cultuur in haar portefeuille heeft. Toch zou in een echte visie ook bijvoorbeeld het (sociaal) economische aspect belicht moeten worden.

 

  1. Cultureel Ondernemerschap

Het woord ‘ondernemerschap’ wordt meerdere keren genoemd. In lijn met het ‘collegewerkprogramma’ richt de aandacht van de gemeente zich talentontwikkeling en ondernemerschap (pagina 1).

Dat is een goede zaak zou de daad bij het woord worden gevoegd. Ondernemerschap is immers het enige duurzame middels om de weerbaarheid van de sector tegen de verschraling van het cultuurbeleid te vergroten.  Met verbazing lezen we op bladzijde 6 echter dat een eventueel grootstedelijk popodium moet worden geëxploiteerd door een stichting. Dit staat haaks op de uitgangspunten van het collegewerkprogramma en is uit de pen van een VVD wethouder toch minimaal curieus te noemen.

Bij de overheid heerst nog steeds de gedachte dat met Cultuur er geen geld  verdient kan en mag worden. Cultuursubsidies worden nagenoeg uitsluitend gegeven aan instellingen zonder winstoogmerk. Dit dogma staat de ontwikkeling van de hele sector in de weg en gebleken is dat het niet effectief is. De gemeente doet continue zaken met ondernemers. Als er een parkeergarage moet worden gebouwd is het geen enkel probleem dat daar een ondernemer de opdracht krijgt. Zo zou het ook geen probleem moeten zijn als een culturele ondernemer overheidsgeld krijgt om een door de gemeente gewenst product op te leveren. Het gaat er uiteindelijk toch om dat de gemeente het beste resultaat krijgt voor de scherpste prijs. Dat niet-commerciële instellingen daar automatisch de beste papieren voor hebben is nu wel bewezen een misvatting. Als gevolg van dit beleid is er een woud van stichtingen ontstaan die uitsluitend tot doel hebben in aanmerking te komen voor overheidsgeld. Hierdoor wordt deze markt minder transparant. Dit taboe moet verdwijnen ten faveure van cultureel ondernemerschap.

 

  1. WATT 2.0

Naast het in punt 2 genoemde bezwaar blijft het verder onduidelijk wat en wanneer er gaat gebeuren. Degenen die het haalbaarheidsonderzoek zal uitvoeren zal toch wel wat meer randvoorwaarden moeten hebben om een resultaat te kunnen presenteren waarop ook actie kan worden ondernomen. Daarbij zal toch iets gezegd moeten worden over geld, tijd etc.

Opvallend is ook de zin op pagina 6 ‘ Op basis van onze kennis van de sector hebben wij er allen vertrouwen in dat een geschikte partij zich aandient wanneer wij als stad de juiste faciliteiten aanbieden en een heldere rolverdeling hanteren’. Hebben we het hier niet over dezelfde mensen die de directeur van WATT een geschikte partij vonden? De beste garantie dat een goede exploitant er alles aan doet om een podium een succes te maken is als deze er zelf geld in steekt. In de voorgestelde situatie wordt dat uitgesloten. Wij pleiten er dan ook voor dat in het haalbaarheidsonderzoek de mogelijkheid van samenwerking met een ondernemer ook wordt bekeken.

 

  1. Vrijgekomen budget

In de begroting van de gemeente staan voor 2011 en 2012 bedragen gereserveerd die bestemd waren voor WATT en dus voor de popsector. In 2011 was er ongeveer € 1.200.000,00 beschikbaar waarvan € 400.000,00 ‘geoormerkt’ is voor programmering. Dit laatste bedrag komt weer beschikbaar. Helaas wordt het resterende bedrag gereserveerd voor claims die de gemeente boven het hoofd hangen. De curator van WATT wil een bedrag terugvorderen van € 2.500.00,00 en verwijten de gemeente onbehoorlijk bestuur. Het is wel zuur dat de sector daar dus ook min of meer de rekening voor betaalt. Het liefst zouden wij zien dat het bedrag gereserveerd voor WATT in zijn geheel voor de popsector beschikbaar komt. Misschien is dat geen haalbare kaart maar dan zou in elk geval het berdrag ‘geoormerkt’ moeten worden als geld voor de ‘popsector’.

Fijn dat er in elk geval een bedrag is voor programmering van popmuziek. Er staan verder geen voorwaarden aan de besteding ervan. Toch wordt er door de DKC wel degelijk beoordeeld. Op bijvoorbeeld ‘onderscheidend vermogen’ of ‘aanvulling op bestaand aanbod’. Blijkbaar hebben ze daar dus een goed overzicht van wat er gebeurt in de stad en wat er mist. Dat vooraf aangeven zou prettig zijn voor aanvragers maar ook voor de dienst zelf die daarmee, als het goed is, minder aanvragen hoeft af te wijzen.

Overigens  is de Cultuurbrigade blij met het voorstel van Jos Verveen van D66 voor een onafhankelijke ‘popgenie’. De popcultuur is zo complex en verandert zo snel dat het voor een gemeentelijk dienst bijna ondoenlijk is daarin bij te blijven. De dienst zou zich meer bezig moeten houden op strategisch niveau en hoofdlijnen en beleidswensen laten implementeren door bijvoorbeeld zo’n onafhankelijk popgenie die middenin de sector staat.

Tot slot vinden wij het jammer dat er vanuit de sector zelf zo weinig inhoudelijke reacties zijn gekomen. Als sector hebben wij ook een eigen verantwoordelijkheid om het beleid (mede) vorm te geven. Die tijd is nu!. Op onze linkedIn groep ‘Creatieve Industrie Rotterdam’ zullen kunt u alle reacties kwijt. Hieronder reageren wordt ook gewaardeerd.

Hans Mosselman

Popwarming actie

Popwarming

Teken de petitie online!Klik op het groene logo om de petitie online te tekenen!

Onder het motto ‘goede ideeën beginnen vaak achter op een bierviltje’ start de Cultuurbrigade een ludieke actie om aandacht te vragen voor een Rotterdamse poporganisatie. Wil je ook dat in de Popvisie die wethouder Laan nu aan het schrijven is deze optie wordt meegenomen teken dan een viltje en lever het in bij RoTownYourspaceHeidegger, of stuur het naar: Cultuurbrigade, Postbus 21303, 3001 AH Rotterdam. Uiteraard kun je ook gewoon een mailtje sturen. Wij zullen zo spoedig mogelijk een doos bierviltjes aanbieden aan de wethouder. Deze actie wordt mede ondersteund door de Popunie en de Rotterdamse Jongerenraad.

Onderstaande tekst schetst een kader waarin mogelijke functies van een poporganisatie worden aangegeven. Het belang van een Poporganisatie wordt door partijen onderschreven. Deze tekst is bedoeld om de discussie hierover op gang te krijgen. De Cultuurbrigade nodigt partijen van harte uit hier op te reageren en suggesties te doen.

Een Rotterdamse Poporganisatie in het kort (RP):

 • – Netwerk
 • – Promotie
 • – Kennis

 

Het RP zou zich moeten inzetten voor de hele keten die Popmuziek nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.
Uitgangspunt van het RP is niet zozeer de bezoekermaar degene die werkzaam is in de sector, met name de artiest. De content (muziek) is immers de aanjager van andere economische activiteit.

Een gezonde keten is conditioneel voor een artiest om succesvol te zijn en heeft oa voldoende

:

 • – Muziekopleidingen
 • – Oefenruimtes
 • – Podia (die ook toegankelijk zijn voor lokaal talent)
 • – Studio’s
 • – Professionals in de periferie (boekers, managers etc)
 • – Ontmoetingsplaatsen.

 

Het RP maakt deze keten zichtbaar (Netwerk) en toegankelijk voor lokale artiesten.

Daarnaast zou het RP zich moeten inzetten voor het promoten van lokale artiesten zowel lokaal als nationaal met een apart programma voor internationalisering dat toegankelijk is voor de zogenaamde ‘high potentials’.

Voorbeelden om dit te doen zijn de activiteiten zoals het Haags Pop Centrum reeds onderneemt. 
Een radioprogramma, evenementen met lokale programmering en ruimte bedingen voor lokale artiesten op grotere festivals in de stad en het beheren van het Fonds ‘Pop Overzee’. Uiteraard dient nader bepaald te worden waar de huidige situatie in Rotterdam om vraagt. Dat de keten niet goed functioneert lijkt ons geen gewaagde uitspraak.

In de ideale situatie is het RP ook bereikbaar op een fysieke locatie maar is er ook zonder die locatie voldoende mogelijkheid een bijdrage te leveren aan bovengenoemde doelstellingen.

Bierviltje-achterkant Bierviltje-voorkant

Het bierviltje.

Petitie van Cultuurbrigade werpt eerste politieke vrucht.

De inspanningen van de Cultuurbrigade en vele anderen heeft geleid tot een eerste resultaat. D66 komt met een voorstel voor een ‘Popgenie’. De term is een beetje verwarrend maar Jos Verveen, het raadslid achter het voorstel, verwijst hiermee naar de eenheid in het leger. Dit is ook een knipoog naar de ‘Stadsmarinier’.

Belangrijkste is dat dit voorstel pleit voor een onafhankelijk partij die het vrijgekomen budget van WATT gaat beheren.

 

Het D66 voorstel is hier te lezen

Een interview met toelichting staat hier

Binnenkort zal het voorstel in de raad worden besproken.

 

Eerste bierviltjes aangeboden!

Dinsdag 8 maart nam wethouder Antoinette Laan de Popwarming bierviltjes in ontvangst.

Aanbieders namens alle ondertekenaars waren Hans Mosselman en Steven Engel van stichting Cultuurbrigade.

Om te onderstrepen dat het vooral om de artiesten gaat werde zij vergezeld door een aantal studenten van de Zadkine Popacedemie.

Nu is het aan de wethouder om dit op te pakken. Graag zouden wij nog een keer de gelegenheid krijgen toe te lichten waarom dit een voor de sector belangrijk instrument is dat uiteindelijk geld oplevert en niet kost. Helaas was daar de afgelopen maanden geen gelegenheid voor. Binnen enkele weken verschijnt de popvisie van de wethouder en zullen we weten wat we van mevrouw Laan kunnen verwachten de komende jaren. We houden u hier op de hoogte. Tot zover waren danken wij iedereen voor zijn steun en zijn wij gesterkt in de gedachte dat samenwerken  in Rotterdam heel goed mogelijk is.

Wethouder Antoinette Laan en Hans Mosselman