Resultaten Enquête muzikaal ondernemerschap

Resultaten Enquête muzikaal ondernemerschap.

De enquêtevragen vindt u hier.

Enige weken geleden stelden wij een enquête op om meer inzicht te krijgen waar ondernemers in de muziekindustrie tegenaan lopen in hun beroepspraktijk. Hierbij ging het ons vooral om de ariesten en kleinere ondernemers en niet zozeer om de ‘Majors’. In totaal hebben wij 46 volledig ingevulde enquêtes ontvangen.

 

Wie heeft de enquête in gevuld?

Bij de eerste vraag ‘Wat is je achtergrond waren meerdere antwoorden mogelijk’. Wat direct opvalt is dat respondenten ook meerdere achtergronden hebben. Het antwoord  ‘artiest’ is weliswaar het meest gegeven (58,5%) maar ook een derde van de respondenten is manager, producer, componist of boeker. Het antwoord ‘publisher’ is slecht een keer gegeven en ook ‘sessiemuzikant’ en ‘lespraktijk’ zijn ondervertegenwoordigd. Ruim de helft van de respondenten is al enige tijd aan het ondernemen maar zoekt naar groeimogelijkheden. Conclusie: mensen die werkzaam zijn in de muziekindustrie vervullen vaak meerdere functies uit de bedrijfskolom.

 

Houding ten opzichte van ondernemen

Een meerderheid is het met de stelling eens dat ‘ondernemen steeds belangrijker wordt voor artiesten’. Bijna de helft vindt dat ondernemen gewoon een kwestie van doen is maar een derde van de respondenten geeft aan daar hulp bij nodig te hebben.

 

Belangrijkste knelpunten

Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat het beperkte netwerk dat zij hebben een probleem vormt. Iets wat wij zelf ook hebben ervaren bij het beginnen met onze onderneming. Elke nieuwe medewerker brengt ook een stuk netwerk mee. Het lastigste moment is het moment dat je er helemaal alleen voorstaat en dat probleem proberen we te ‘tackelen’ met ons ‘Rotterdamse Muziekcluster’. Op een locatie werken aan je eigen onderneming maar wel op een plek waar een deel van het netwerk dat je nodig hebt zich ook bevindt.

 

Andere knelpunten zijn ‘te weinig kennis van ondernemen’, ‘geen goede werkomgeving’ en ‘ik geef er te weinig prioriteit aan’.  De eerste twee knelpunten willen zijn ook op te lossen en ons muziekcluster wil daar graag een rol in spelen. Het laatste punt is iets wat toch bij de ondernemer zelf ligt Vooral voor artiesten is het een begrijpelijke constatering en degenen die daar de confrontatie met zichzelf aangaan hebben naar onze mening een grotere kans op duurzaam succes.

 

De werkplek

 

Een derde van de respondenten geeft aan geen goede werkomgeving te hebben. Wij zien dan een beetje voor ons dat na het repeteren er in de oefenruimte nog even wat zaken worden geregeld met een blikje bier erbij. Niet allen werkzaamheden lenen zich daarvoor. Een gestructureerde omgeving waar je echt komt om te ondernemen zal denken wij een positief effect hebben op de resultaten. De plek waar je je muziek maakt en waar je je muziek vermarkt zijn twee verschillenden en vragen om andere faciliteiten en een andere houding en sfeer.

Verder is bij de keuze voor een werkplek de prijs het doorslaggevende argument. Toch scoort ‘sfeer’ een tweede plaats, een toch wat verrassende uitkomst. Belangrijkste faciliteit is met afstand ‘snel internet’ met 97%. Overigens varieert de prijs die men bereid is te betalen voor een werkplek van € 100,00 tot €250,00 voor een werkplek. Men vindt de prijs dus wel belangrijk maar wat die prijs moet zijn verschilt wel sterk per respondent.

 

Netwerk

 

Op de vraag met wie je dan graag een kantoor wil delen scoren alle vragen nagenoeg even hoog. Op de vraag over welk onderwerp je meer zou willen weten (spreekuur) scoort dan weer ‘marketing’ het hoogst  (61,7%) gevolgd door algemeen ondernemersadvies (47%).

 

 

Conclusie: De zelfkazende artiest is aan een opmars bezig. Dit gaat niet zonder uitdagingen gepaard. Toch ziet op een enkeling na het belang van ondernemen. Het belangrijkste knelpunt is het netwerk. Dit komt waarschijnlijk door de beperkte gemiddelde bedrijfsomvang.

Afstudeer Onderzoek Popbeleid Rotterdam

Het eerste wat me opvalt als ik deze blog typ is dat het woord ‘popbeleid’ niet door de spellingscorrector wordt herkend. In het afgelopen jaar meldden zich spontaan 2 studenten die wilden afstuderen bij de Cultuurbrigade. Beiden hadden als onderwerp het popbeleid van de gemeente Rotterdam.

Waarschijnlijk hadden ze uit onze lobby voor een onafhankelijke poporganisatie de conclusie getrokken dat hier de plek was om af te studeren. Bij een net vers opgerichte organisatie staat het begeleiden van afstudeerders niet helemaal bovenaan de lijst maar omdat wij zowel de personen in kwestie leuk vonden en het onderwerp belangrijk hebben we toch onze medewerking verleend.

Dit is een korte blog, maar wel met een bijlage van 114 pagina’s. Dat is de scriptie van Rens de Haij. Rens studeerde media- en entertainment management aan de Hoge school in Holland. En zoals de verleden tijd van vorige zin al doet vermoeden is hij inderdaad succesvol afgestudeerd en naar mijn mening ook verdiend.

Voor degenen die het hele document niet wil doorworstelen hieronder de conclusies die Rens trekt. Ik vind het overigens bij vlagen een prettig leesbaar document. Vooral de interviews vind ik leuk om te lezen.

Conclusies en aanbevelingen:

conclusies:

• Er is bijna geen sprake van samenwerking tussen de popsector en de
gemeente Rotterdam maar ook niet onderling binnen de sector.
• De wil bij de gemeente Rotterdam is er wel maar de manier waarop
problemen opgelost zouden moeten worden is onbekend.
• De doelstellingen die door de gemeente gesteld worden zijn niet SMART
geformuleerd en dus ook moeilijk te controleren op succes.
• Er is een gebrek aan een langetermijnvisie waardoor er een beleid op korte
termijn gemaakt wordt.

Aanbevelingen:

• De gemeente Rotterdam zou een langetermijnvisie voor de popsector moeten
creëren die zo mogelijk bindend is, maar in ieder geval verder reikt dan een
collegeperiode van vier jaar.
• Deze langetermijnvisie zou gecreëerd dienen te worden in samenspraak met
de popsector. De nieuwe te vormen poporganisatie zou hiervoor geschikt zijn.
• Vorm vanuit die langetermijnvisie doelstellingen die SMART geformuleerd
zijn. Als doelstellingen SMART geformuleerd zijn, zijn ze ook toe te passen
en te controleren. Als dan bepaalde doelstellingen niet behaald worden door
interne of externe invloeden, dan is het ook duidelijk waardoor dat komt. Dit
zou meer begrip vanuit de sector op kunnen leveren.
• Focus niet op een groot stedelijk poppodium. Hierdoor wordt het zicht
op de rest van de sector verloren. Zorg liever voor een goede
basisinfrastructuur.
• Zorg ervoor dat de poporganisatie naast al haar andere taken ook de
loketfunctie gaat vervullen. Zij kan ervoor zorgen dat de communicatie
tussen de gemeente en de sector zelf beter zal verlopen.
• Neem als gemeente hierin een meer faciliterende rol aan en zorg
ervoor dat het voor een ondernemer makkelijker is om bijvoorbeeld
aan een vergunning voor latere openingstijden te komen. Focus
hierbij niet zo erg op panden en huurprijzen.
• Pas professionalisering toe aan de poort, bij de inschrijving van de
lange termijn subsidies. Geef die subsidie pas als er goede lange
termijn plannen zijn. Zorg dat de plannen ook gecontroleerd worden
aan de hand van de code cultural governance (cultureel
ondernemerschap).
• Verander de manier van subsidie verstrekken.

Vooral het laatste punt valt nog veel over te zeggen. Laten we in elk geval hopen dat de nieuw te vormen poporganisatie bijdraagt grote delen van bovenstaande punten te realiseren.

Hans Mossselman