Afstudeer Onderzoek Popbeleid Rotterdam

Het eerste wat me opvalt als ik deze blog typ is dat het woord ‘popbeleid’ niet door de spellingscorrector wordt herkend. In het afgelopen jaar meldden zich spontaan 2 studenten die wilden afstuderen bij de Cultuurbrigade. Beiden hadden als onderwerp het popbeleid van de gemeente Rotterdam.

Waarschijnlijk hadden ze uit onze lobby voor een onafhankelijke poporganisatie de conclusie getrokken dat hier de plek was om af te studeren. Bij een net vers opgerichte organisatie staat het begeleiden van afstudeerders niet helemaal bovenaan de lijst maar omdat wij zowel de personen in kwestie leuk vonden en het onderwerp belangrijk hebben we toch onze medewerking verleend.

Dit is een korte blog, maar wel met een bijlage van 114 pagina’s. Dat is de scriptie van Rens de Haij. Rens studeerde media- en entertainment management aan de Hoge school in Holland. En zoals de verleden tijd van vorige zin al doet vermoeden is hij inderdaad succesvol afgestudeerd en naar mijn mening ook verdiend.

Voor degenen die het hele document niet wil doorworstelen hieronder de conclusies die Rens trekt. Ik vind het overigens bij vlagen een prettig leesbaar document. Vooral de interviews vind ik leuk om te lezen.

Conclusies en aanbevelingen:

conclusies:

• Er is bijna geen sprake van samenwerking tussen de popsector en de
gemeente Rotterdam maar ook niet onderling binnen de sector.
• De wil bij de gemeente Rotterdam is er wel maar de manier waarop
problemen opgelost zouden moeten worden is onbekend.
• De doelstellingen die door de gemeente gesteld worden zijn niet SMART
geformuleerd en dus ook moeilijk te controleren op succes.
• Er is een gebrek aan een langetermijnvisie waardoor er een beleid op korte
termijn gemaakt wordt.

Aanbevelingen:

• De gemeente Rotterdam zou een langetermijnvisie voor de popsector moeten
creëren die zo mogelijk bindend is, maar in ieder geval verder reikt dan een
collegeperiode van vier jaar.
• Deze langetermijnvisie zou gecreëerd dienen te worden in samenspraak met
de popsector. De nieuwe te vormen poporganisatie zou hiervoor geschikt zijn.
• Vorm vanuit die langetermijnvisie doelstellingen die SMART geformuleerd
zijn. Als doelstellingen SMART geformuleerd zijn, zijn ze ook toe te passen
en te controleren. Als dan bepaalde doelstellingen niet behaald worden door
interne of externe invloeden, dan is het ook duidelijk waardoor dat komt. Dit
zou meer begrip vanuit de sector op kunnen leveren.
• Focus niet op een groot stedelijk poppodium. Hierdoor wordt het zicht
op de rest van de sector verloren. Zorg liever voor een goede
basisinfrastructuur.
• Zorg ervoor dat de poporganisatie naast al haar andere taken ook de
loketfunctie gaat vervullen. Zij kan ervoor zorgen dat de communicatie
tussen de gemeente en de sector zelf beter zal verlopen.
• Neem als gemeente hierin een meer faciliterende rol aan en zorg
ervoor dat het voor een ondernemer makkelijker is om bijvoorbeeld
aan een vergunning voor latere openingstijden te komen. Focus
hierbij niet zo erg op panden en huurprijzen.
• Pas professionalisering toe aan de poort, bij de inschrijving van de
lange termijn subsidies. Geef die subsidie pas als er goede lange
termijn plannen zijn. Zorg dat de plannen ook gecontroleerd worden
aan de hand van de code cultural governance (cultureel
ondernemerschap).
• Verander de manier van subsidie verstrekken.

Vooral het laatste punt valt nog veel over te zeggen. Laten we in elk geval hopen dat de nieuw te vormen poporganisatie bijdraagt grote delen van bovenstaande punten te realiseren.

Hans Mossselman