Popwarming actie

Popwarming

Teken de petitie online!Klik op het groene logo om de petitie online te tekenen!

Onder het motto ‘goede ideeën beginnen vaak achter op een bierviltje’ start de Cultuurbrigade een ludieke actie om aandacht te vragen voor een Rotterdamse poporganisatie. Wil je ook dat in de Popvisie die wethouder Laan nu aan het schrijven is deze optie wordt meegenomen teken dan een viltje en lever het in bij RoTownYourspaceHeidegger, of stuur het naar: Cultuurbrigade, Postbus 21303, 3001 AH Rotterdam. Uiteraard kun je ook gewoon een mailtje sturen. Wij zullen zo spoedig mogelijk een doos bierviltjes aanbieden aan de wethouder. Deze actie wordt mede ondersteund door de Popunie en de Rotterdamse Jongerenraad.

Onderstaande tekst schetst een kader waarin mogelijke functies van een poporganisatie worden aangegeven. Het belang van een Poporganisatie wordt door partijen onderschreven. Deze tekst is bedoeld om de discussie hierover op gang te krijgen. De Cultuurbrigade nodigt partijen van harte uit hier op te reageren en suggesties te doen.

Een Rotterdamse Poporganisatie in het kort (RP):

  • – Netwerk
  • – Promotie
  • – Kennis

 

Het RP zou zich moeten inzetten voor de hele keten die Popmuziek nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.
Uitgangspunt van het RP is niet zozeer de bezoekermaar degene die werkzaam is in de sector, met name de artiest. De content (muziek) is immers de aanjager van andere economische activiteit.

Een gezonde keten is conditioneel voor een artiest om succesvol te zijn en heeft oa voldoende

:

  • – Muziekopleidingen
  • – Oefenruimtes
  • – Podia (die ook toegankelijk zijn voor lokaal talent)
  • – Studio’s
  • – Professionals in de periferie (boekers, managers etc)
  • – Ontmoetingsplaatsen.

 

Het RP maakt deze keten zichtbaar (Netwerk) en toegankelijk voor lokale artiesten.

Daarnaast zou het RP zich moeten inzetten voor het promoten van lokale artiesten zowel lokaal als nationaal met een apart programma voor internationalisering dat toegankelijk is voor de zogenaamde ‘high potentials’.

Voorbeelden om dit te doen zijn de activiteiten zoals het Haags Pop Centrum reeds onderneemt. 
Een radioprogramma, evenementen met lokale programmering en ruimte bedingen voor lokale artiesten op grotere festivals in de stad en het beheren van het Fonds ‘Pop Overzee’. Uiteraard dient nader bepaald te worden waar de huidige situatie in Rotterdam om vraagt. Dat de keten niet goed functioneert lijkt ons geen gewaagde uitspraak.

In de ideale situatie is het RP ook bereikbaar op een fysieke locatie maar is er ook zonder die locatie voldoende mogelijkheid een bijdrage te leveren aan bovengenoemde doelstellingen.

Bierviltje-achterkant Bierviltje-voorkant

Het bierviltje.

Petitie van Cultuurbrigade werpt eerste politieke vrucht.

De inspanningen van de Cultuurbrigade en vele anderen heeft geleid tot een eerste resultaat. D66 komt met een voorstel voor een ‘Popgenie’. De term is een beetje verwarrend maar Jos Verveen, het raadslid achter het voorstel, verwijst hiermee naar de eenheid in het leger. Dit is ook een knipoog naar de ‘Stadsmarinier’.

Belangrijkste is dat dit voorstel pleit voor een onafhankelijk partij die het vrijgekomen budget van WATT gaat beheren.

 

Het D66 voorstel is hier te lezen

Een interview met toelichting staat hier

Binnenkort zal het voorstel in de raad worden besproken.

 

Eerste bierviltjes aangeboden!

Dinsdag 8 maart nam wethouder Antoinette Laan de Popwarming bierviltjes in ontvangst.

Aanbieders namens alle ondertekenaars waren Hans Mosselman en Steven Engel van stichting Cultuurbrigade.

Om te onderstrepen dat het vooral om de artiesten gaat werde zij vergezeld door een aantal studenten van de Zadkine Popacedemie.

Nu is het aan de wethouder om dit op te pakken. Graag zouden wij nog een keer de gelegenheid krijgen toe te lichten waarom dit een voor de sector belangrijk instrument is dat uiteindelijk geld oplevert en niet kost. Helaas was daar de afgelopen maanden geen gelegenheid voor. Binnen enkele weken verschijnt de popvisie van de wethouder en zullen we weten wat we van mevrouw Laan kunnen verwachten de komende jaren. We houden u hier op de hoogte. Tot zover waren danken wij iedereen voor zijn steun en zijn wij gesterkt in de gedachte dat samenwerken  in Rotterdam heel goed mogelijk is.

Wethouder Antoinette Laan en Hans Mosselman

WATTskeburt?

Wattskeburt?

Volgens de verschillende media en ook volgens het persbericht van de Rotterdamse Rekenkamer zijn de belangrijkste oorzaken van de ondergang van WATT de schuldenlast en de geluidsoverlast

De echte werkelijke oorzaak is echter slecht ondernemerschap van (opeenvolgende) directie en overheid. De genoemde oorzaken in het persbericht van de Rekenkamer zijn slechts een gevolg daarvan.

 

Geluidsoverlast.

Nighttown had in veel mindere mate last van deze problematiek. Volgens de rekenkamer kwamen de problemen onder anderen door: dat de ‘doos in doos’ constructie ontbrak. Dit kwam onder andere door de balkons die bij de verbouwing van WATT begin 2008 zijn gebouwd.(pagina 17)

Volgens de rekenkamer heeft deze verbouwing 2,5 miljoen Euro gekost. Als na een dergelijke investering het pand niet voldoet aan de milieu eisen, sterker nog de geluidsisolatie verslechterd is, is dat een slechte investering geweest. Deze problemen waren zowel te voorkomen als te voorzien.

Schuldenlast.

De schuldenlast is gefaseerd opgebouwd. Allereerst kan men zich afvragen waarom de gemeente het pand heeft verkocht voor ongeveer de helft van de boekwaarde aan Fons Burger (pagina 45/2-3-2). Met de wetenschap van nu zouden ze dat niet hebben gedaan uit een strategisch oogpunt maar waarom destijds slechts die prijs is bedongen lijkt geen goed ondernemerschap van de gemeente.

Dat het pand meer waard was blijkt ook uit het feit dat het nog geen twee jaar later voor het dubbele bedrag is doorverkocht.

 

In de zomer van 2006 gaat Nighttown failliet. Eerst de horeca BV en daarna de stichting. De stichting wordt meegezogen doordat er een grote oninbare vordering op de BV is. De rekenkamer zegt uitdrukkelijk niet onderzocht te hebben of hier sprake is van frauduleus handelen. Maar men kan zich toch wel afvragen onder welke titel de stichting gelden leent aan de BV. Ik zou graag hebben gezien dat dit wel was onderzocht.

 

Ondernemerschap

 

In oktober 2008, een maand na de opening, melden de exploitanten zich bij de gemeente met de mededeling dat ze in de financiële problemen zijn. Om een lang verhaal kort te maken (want in het rapport staat nog veel meer), de stichting neem de aandelen en schulden over van de My Town Horeca bv (heren Tieleman/Langenbach). Zo ontstaat WATT.

 

WATT begint dus met een enorme schuld en een pand dat niet voldoet aan de geluidsnormen. In die periode is ook Dick Pakkert betrokken bij dit project. Hij trekt zich echter al snel terug met de mededeling dat hij het zo niet goed ziet gaan. Als een ondernemer met de statuur van Dick Pakkert dit zegt (en schrijft aan de wethouder) zou er toch ergens bij de gemeente een (rood) lampje moeten gaan branden.

 

Uiteindelijk fuseren Waterfront en Nighttown. Feitelijk neem Waterfront eigenlijk Nighttown over. Dan ligt het lot van WATT in handen van de voormalig directeur van Waterfront Jasper Damsteegt die de directeur wordt van de fusie stichting (CAR).

 

Wat gelijk opvalt is Jasper maar 0,6 fte werkt. Lijkt toch wel een beetje weinig voor zo’n uitdagende functie in een turbulente periode. Daarnaast had deze directeur geen ervaring of trackrecord in (cultureel) ondernemerschap. De gemeente wist dit en stelde in juli 2009 een coach aan om deze directeur te begeleiden. De coach gaf de opdracht echter in december al weer terug omdat hij het idee had ‘buitenspel te zijn gezet’. (pagina 99).  Verder wordt in het rapport melding gemaakt van diefstal van contant geld, een ondeugdelijke administratie en verstoorde arbeidsverhoudingen.

 

Het businessplan gemaakt door hoogleraar P. van Klink was niet realistisch en vertoonde tekortkomingen (pag 74). Hoewel meneer Klink de oorspronkelijke businesscase (5 december 2008) realistisch noemt is hij als kwartier maker ook betrokken bij de 2eversie waarin prognoses verhoogt worden om de begroting sluitend te krijgen.  Allemaal zaken die niet wijzen op goed ondernemerschap. Ook hier kan men zich afvragen of een hoogleraar de juiste man is om een onderneming mede vorm te geven. Ondernemers weten hoe om te gaan met een theorie die niet meeteen praktijk blijkt te worden.

 

Men kan dus zeggen dat naast ongunstige uitgangspunten stichting CAR ook een directie had die onvoldoende geëquipeerd was de uitdagingen het hoofd te bieden. Stichting CAR was dus bij voorbaat kansloos. Bij ‘voorbaat’ betekent ook dat onder die omstandigheden de gemeente niet had moeten investeren.

 

Conclusie.

 

Slecht ondernemerschap is de ondergang van WATT geweest. Slecht ondernemerschap van directie maar ook zeker van de kant van de gemeente.

 

De Rekenkamer doet een aantal goede aanbevelingen. Ik zou daar graag nog een aanbeveling bij doen. Zoek eerst een goede ondernemer. Het succesvol runnen van een poppodium is een uitdaging. Zonder de juiste man of vrouw aan het roer is geen bedrag voldoende om succes op langere termijn te garanderen. De (gemeentelijke) overheid roept culturele organisaties op meer ondernemerschap te tonen. Laten ze vooral zelf het goede voorbeeld geven.

 

Hans Mosselman